Skip to main content

Life Happens...

Visit of the Chief Minister of Rajasthan HE. Sri Mati Vasundhara Raje Ji

  • Blog

The Chief Minister of Rajasthan HE. Sri Mati Vasundhara Raje Ji came to take blessings from HH. Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Sri Maheshwarananda Puri Ji Maharaj in Sri Gurudeep Ashram, Shyam Nagar, Sodala, Jaipur.

 

Visit_of_Chief_Minister_of_Rajasthan-01
Visit_of_Chief_Minister_of_Rajasthan-02
Visit_of_Chief_Minister_of_Rajasthan-03
Visit_of_Chief_Minister_of_Rajasthan-04
Visit_of_Chief_Minister_of_Rajasthan-05

Pin It

Swami Avatar Puri © 2018 All rights reserved.